top of page

פירוט הקורסים

*ביה"ס שומר לעצמו את הזכות לעשות שינוי בקורסים הנלמדים.

שנה א'

התפתחות התאוריה הפסיכואנליטית: א. מודל הדחף- זיגמונד פרויד.

הקורס יעסוק בתחילתה של התאוריה דרך הכרת עבודתו ומושגיו המרכזיים של זיגמונד פרויד, תוך ניסיון לתרגמם למציאות של הזירה הקלינית בת ימינו. יערך דיון במושגים כגון: תהליך יצירת סימפטומים היסטריים, קונברסיה, זיכרון, טראומה ודיסוציאציה, עקרון העונג ומעבר לו, נרקיסיזם, תהליכי אבל והמודל האדיפלי. נעמוד גם על גרסתו של פרוייד לקשר עם האובייקט. מרצה: ד"ר עומר לנס.
 

הטכניקה הפסיכודינמית: מושגים מרכזיים בחשיבה הפסיכואנליטית.

(קורס שנתי)

בעולם הטיפולי אין עוררין על כך שהטכניקה הפסיכודינמית ועקרונותיה הינן הבסיס לכל שיטות הטיפול הנפשי השיחתי. עם זאת, הטכניקה ומושגיה הנם חמקמקים ולא קלים להבנה וליישום. בקורס ננסה להבין מושגים מרכזיים (כגון- ניהול דינמי של ה-Setting, שקוף, פרשנות, ניתוח חלומות, שימוש ב-Acting out, העברה והעברה נגדית) ולהפכם לחיים, נגישים "וידידותיים למשתמש" בעבודה הטיפולית.   מרצה: דוד בנאי

סמסטר ב'

התפתחות התאוריה הפסיכואנליטית: ב. תיאוריות של יחסי אובייקט.

החשיבה והמושגים שהציעו תיאוריות יחסי האובייקט כגון התיאוריה של רונאלד פרייברן  מלאני קליין ודונלד ויניקוט לעולם הפסיכולוגיה, שינו באופן דרמטי את האופן שבו הובנו התהליכים נפשיים המתרחשים במהלך ההתפתחות ובמהלך הטיפול. התינוק-אדם הקלנייאני צובע וחווה את העולם החיצוני, מבעד לצבעים העזים של עולמו הפנימי. עולם זה שטוף ביצרי הרס, צרות עין  ובחרדות על הרסנותו והרסנותם של האחרים. במסגרת הקורס נלמד על מושגים כגון: ההגנה על האובייקט הפנימי הטוב, העמדה הסכיזו-פרנואידית ומאפייניה, העמדה הדפרסיבית ומאפייניה, תהליך האבל במעבר בין הפוזיציות, הסובייקט ההיסטורי ועוד. בנוסף, תינתן התייחסות למחלוקת סביב ראשוניות האגו, מעמד האובייקט הראשוני, מנגנוני הגנה והפירוש מחדש של תסביך אדיפוס המוקדם.

לעומת התאוריה הקלינייאנית, ויניקוט הציע גישה דינמית הרואה בסביבה "שחקן מרכזי" הן בהשפעתה על העולם הפנימי של האדם, והן בהשלכתה על העבודה הטיפולית. התינוק-אדם הויניקוטיאני נמצא באמביוולנציה וקונפליקט תמידי בין אשליית האומניפוטנציה לחרדת האימפוטנציה. 

בקורס נלמד על מושגיה המרכזיים של החשיבה הקלייניאנית והויניקוטיאנית, אופן התבטאותם בינקות, בבגרות ובתהליך הטיפולי. כמו כן, נסקור בקצרה תיאוריות פסיכואנליטיות נוספות שתרמו תרומות מיוחדות לתיאוריות יחסי האובייקט והעשרתה.  מרצה: ד"ר עומר לנס.

הטכניקה הפסיכודינמית: מושגים מרכזיים בחשיבה הפסיכואנליטית

מרצה: דוד בנאי

המשך מסמסטר א'
 


שנה ב'

התפתחות התאוריה הפסיכואנליטית:
ד. הגישה האינטרסובייקטיבית והתייחסותיות בתיאוריה ובפרקטיק

הקורס מציע מרחב למידה, קריאה, דיון והדרכה בעקרונות הגישה האינטרסובייקטיבית

בפסיכותרפיה פסיכואנליטית. יערך ניסיון להכיר את הרקע ההיסטורי הפוסט מודרני להופעתה, את החללים אשר באה למלא בתיאוריות שקדמו לה, להבין מה מייחד את החשיבה האינטרסובייקטיבית ונתחקה אחרי הופעתה וצמיחתה של הגישה ההתייחסותית בשיח הפסיכואנליטי ונערוך היכרות עם מקורות ההשראה שלה. תינתן התייחסות לכותבים בולטים המייצגים זרמים שונים בתוך הגישה ונדון במושגים מרכזיים ובמיוחד בהמשגה מחדש של עמדת המטפל/ת בשדה האינטרסובייקטיבי. מרצה: ד"ר חגי שיקלר

:ההתפתחות היוצרת
המשמעת הפסיכו-גנטית של ההתפתחות האדם בשלבים

בניגוד להתפתחות בעלי חיים, התפתחות האדם מאופיינת ברב גוניות פסיכולוגית, רוחנית ותרבותית הנשענת על גמישות מוחית יוצאת דופן. בקורס נלמד לעומק את המאפיין כל שלב בהתפתחות האדם, נעסוק באופן בו בשלות השלבים מותנית הדדית אלו באלו, האופן בו בוקע שלב אחד מן השני, ויותר מכל –כיצד מתבצעות בחירות מכריעות במהלך החיים המשפיעות לבסוף על האינטגרציה של האישיות כשלמה, על רבדיה החסונים מחד והטראומטיים מאידך. בקורס ינותחו ההשלכות של הדברים על השפעת העבר על העתיד בהקשר התהליכים של קיבעון, תסוגה וחזרה, תפקידם המכריע של המבוגר, הקהילה והמסורת בתמיכה בתהליך זה. לקורס השלכות על אבחון דינאמי וניהול טיפול בגישה פסיכואנאליטית מבוססת התפתחות. כמו כן נראה את ההשלכה של הפרעות בהתפתחות על תצורת האופי והפרעות האישיות. מרצה: דוד בנאי

 

העברה והעברה נגדית

הקורס יסקור את המושגים "העברה והעברה נגדית" בהרחבה. נעמיק בהבטים שונים של תהליכי העברה בהתיחס למצבים ייחודים בסיטואציה הטיפולית, וביחס למטופלים מורכבים בעלי רגישויות שונות. בנוסף, נכיר את הגישות התאורטיות השונות בהתיחס לאופן העבודה עם תהליכי העברה והעברה נגדית במפגש הטיפולי. מרצה: תמי בורנשטין

 

ליווי והחזקה טיפולית במצבי קיצון

הקורס יסקור דוגמאות קליניות מהספרות הפסיכואנליטית של טיפולים במצבי קיצון. דרך הדוגמאות נעמיק במושגי יסוד מתוך החשיבה והטכניקה הטיפולית, על פי תיאוריות שונות.

מרצה: ליזה שטראוס

 

סמינר קליני-הדרכה קבוצתית

הקורס יתמקד בהדרכה בקבוצה על מקרי טיפול וויניאטות שהסטודנטים יציגו.

 

שנה ג'

אהבה, אשמה ומוסר בטיפול

הקורס יגע בתמות נפשיות מרכזיות העולות בטיפול פסיכודינמי, לעיתים בגלוי ולא פעם באופן סמוי. ניגע בנושאים אלו מזוויות תיאורטיות שונות כבסיס לדיון משותף בשאלות הקשורות לנפש ולמהלך הטיפולי גם יחד. מרצה: טלי עציון רון

.

"דחפים וחרדות  על פי גישות שונות והעבודה הקלינית איתם"

בקורס נבחן את ההתייחסויות התיאורטיות של פרויד קליין ולאקאן אל מושג הדחף ומסלולו או גורלותיו, ונכיר הסתכלויות קליניות שונות לגבי המופעים של הדחף בקליניקה. נבחין גם בין מבני הנפש– הנוירוטי (האובססיבי וההיסטרי) והפסיכוטי בהיבטי הדחף.

מרצה: רפי לוי
 

השפעת הטראומה המוקדמת על התפתחות העצמי: מושגים תיאורטיים וקליניים מרכזיים

בקורס זה נכיר את עבודתם פורצת הדרך של תיאורטיקנים כגון פרנצי, וויניקוט, באלינט  ועוד, אשר שמו את הדגש על יחידת הקשר אם- תינוק כיחידה שבה מתהווה העצמי. הם האמינו כי טראומה המתרחשת בשלב זה של תלות מוחלטת, עוד בטרם נוצר עצמי נפרד ומגובש, מחייבת את הנפש  לנקוט באמצעים קיצוניים על מנת לשרוד וכי יש לכך השלכות מהותיות על התפתחות העצמי. הבנות תיאורטיות אלו הובילו גם לשינויים מרחיקי לכת בעבודה הטיפולית. נעמיק במושגים מוכרים כגון: בלבול השפות, הזדהות עם התוקפן, התמוטטות, רגרסיה לתלות, רגרסיה ממאירה/ שפירה ועוד

מרצה: ליזה שטראוס ויס

 

על הקשבה, תשומת לב ורצפטיביות

בקורס נתמקד בהקשבה פסיכואנליטית. החל מה'קשב הצף' בו ביקש להשתמש פרויד, כדרך להגיע למה שמעבר למודע, ודרך ביון וממשיכיו, המבקשים להגיע בדרכים שונות לחוויה הרגשית הלא מודעת, ולמציאות הנפשית שמעבר לייצוג ולשפה. בעזרת כתביהם של ביון, אוגדן, אייגן, בוטלה ובוטלה, פרו וצ'יביטרזה, ננסה להבין את הציווי הביוניאני - 'ללא זיכרון וללא תשוקה', ונקרא על הקשבה רוויה ולא רוויה, reverie, חלימה ואינטואיציה, כמה שבשירות החיפוש אחר מה שטרם נחשב, וכן בשירות הרחבת יכולתו של המטופל לחשוב ולחלום. מרצה: תמי בורנשטיין

 

סמינר קליני-הדרכה קבוצתית

 הקורס יתמקד בהדרכה בקבוצה על מקרי טיפול וויניאטות שהסטודנטים יציגו.

 
bottom of page