top of page

Acerca de

נהלי רישום

שכר הלימוד

שכר לימוד בתוכנית בשנת הלימודים תשפ"ד הנו - 10,500 כולל מע"מ.

 

אופן התשלום

ניתן לשלם בתשלום אחד או בתשלומים (עד חמישה תשלומים חודשים שווים עבור חמשת חודשי

הלימוד הראשונים). במידה ומשלמים בתשלומים יש להעביר מראש את כל הצ'קים דחויים בעת

ההרשמה.

 

ההמחאה הראשונה תהיה לתאריך הקבלה לתוכנית.

התשלום השני יכתב לתאריך תחילת התוכנית (אוקטוברו-נובמבר), התשלום השלישי ל 10 ינואר,

התשלום הרביעי ל 10 בפברואר, התשלום החמישי ל 10 במרץ.

 

את כל התשלומים יש לתת בצקים לפי התאריכים הנ"ל, בעת הרישום לתוכנית.

 

שכר לימוד יוסדר בעת הרישום ויהווה תנאי לתחילת הלימודים.

  

רישום מוקדם

לתלמידי שנה א הנרשמים עד ה-30/5 תוענק הנחה מיוחדת בשיעור של 10% משכר הלימוד.

ההנחה מותנית בתשלום התשלום הראשון ובמסורת התשלומים הדחויים.

 

נוהלי ביטול

תלמיד אשר נרשם לתכנית ומסיבה כלשהי מבקש לבטל הרשמתו חייב להודיע על כך להנהלת התכנית בכתב ולוודא שהודעתו התקבלה. לצורך זה תהייה כתובת התכנית: "ידע בסיסי בע"מ", רח' פנקס 25 תל אביב מיקוד 6266211

עד חודש לפני תחילת הלימודים, תלמיד שביטל את לימודיו, יקבל החזר מלא של שכר הלימוד בניכוי 10% עבור הוצאות הטיפול בהרשמתו.

במהלך החודש שלפני תחילת הלימודים, תלמיד שביטל את לימודיו יקבל את שכר הלימוד בניכוי 20% עבור הוצאות הטיפול והרשמתו. 

• הפסקת לימודים לאחר תחילת הלימודים אינה פוטרת חובת תשלום שכר הלימוד המלא.

• המועד הקובע לעניין חישוב ההחזרים או החיובים בגין שכר הלימוד נקבע למועד שבו התקבלה הודעת התלמיד בכתב על הפסקת לימודים

* אי ידיעת הכללים הנוגעים לנהלים ולהסדרי שכר הלימוד אינה פוטרת את התלמיד מקיומם.

כללי

  • מאחר ומדובר במסלול  ללימודי פסיכותרפיה ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודיו של כל תלמיד שיימצא מכל סיבה שהיא בלתי מתאים להשתתפות בתכנית.

  • במידה ויימצא תלמיד בלתי מתאים מבחינת התנהגותו בתוכנית- הוא זכאי להיקרא לשימוע, ובמידה והשתלבותו לא תתאפשר ההנהלה רשאית להפסיק השתלבותו בתכנית.

  • במידה ויורחק תלמיד מן התוכנית מכל סיבה שהיא אין הוא זכאי להחזר שכר אותו התחייב לשלם במהלך השנה או להחזר צ'קים שטרם נפדו.

  •  הנהלת התכנית שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במערכת הלימודים על פי הצורך ובהתאם לאילוצים שונים.

  •  פתיחת הקורסים ו/או מסלולי לימוד ו/או תכנית מותנית במספר הנרשמים.

bottom of page